Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění a závazné mezi: Martin Pudich  (dále jen Poskytovatel) Náměstí 28.října 2697, 413 01 Roudnice nad Labem,  IČO: 60807377 a Objednatelem

Předmět obchodních podmínek

 1. Předmětem tohoto dokumentu je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli provoz hostingu, domény a online obchodního systému – eShopu PrestaShop.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.
 2. Objednatel výhradně odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
 3. Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely. Tento souhlas může být Objednatelem kdykoliv písemně odvolán.
 4. Pouze Objednatel odpovídá za obsah e-shopu a webových stránek.
 5. Dopustí-li se Objednatel užíváním služeb porušení autorských práv, nenese za toto porušení Poskytovatel odpovědnost.
 6. Objednateli není povoleno využívat službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (např. spam). Testování software, přetěžování serveru, hackování a jakýkoli pokus o poškození provozu služby jsou přísně zakázány a jsou důvodem k vypovězení služeb.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez náhrady, pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s Poskytovatelem.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby platné pro tuto smlouvu a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Objednateli vždy předem písemně oznámeny.
 9. Poskytovatel může bez předchozího oznámení měnit parametry služeb, tyto změny budou vždy oznámeny na oficiálních stránkách Poskytovatele.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit vlastní text a url odkaz na webové stránky objednatele.

Platební podmínky:

 1. Faktury a zálohové faktury jsou Objednateli zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která byla uvedena při objednávce služeb, v případě změny e-mailové adresy je Objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli oznámit.
 2. Faktury za jakékoli programátorské a grafické úkony jsou splatné předem. V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace a nastavení.
 3. Služby jsou poskytovány vždy na období jednoho roku, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak. Služby jsou automaticky prodlužovány, pokud Objednatel službu předem písemně nevypoví.
 4. Objednatel nemá právo požadovat vrácení finanční částky, pokud poruší tyto obchodní podmínky, nebo sám službu vypoví.
 5. V případě promo nabídek a akčních cen se Poskytovatel zavazuje tuto cenu neměnit po celou předplacenou dobu. Po skončení této doby platí standartní ceny, které jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele. Pokud není uvedeno jinak, akčních cen a promo nabídek mohou využít pouze noví zákazníci systému eShop-rychle.com (Zdarma-eShop.com)
 6. Objednatel se zavazuje zaplatit měsíční poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu.
 7. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz služeb a bez možnosti návratu smazat data Objednatele. V případě obnovení dat ze zálohy po termínu splatnosti, bude požadována částka 1 500Kč.

Provoz serveru

 1. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
 2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).
 3. Poskytovatel nezodpovídá za chyby v kódu a funkčnosti Open Source systému PrestaShop vytvářeného třetí stranou, viz http://www.prestashop.com. Poskytovatel nezodpovídá za chyby v instalovaných modulech vytvářených další třetí stranou.
 4. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese rovněž odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/modulu/komponenty bez dalšího vysvětlení.
 6. V případě nižší dostupnosti než 95 % za daný měsíc může objednatel požadovat slevu ve výši 100 % z paušálního poplatku, který za daný měsíc zaplatil.

Přístup k ftp a databázi:

 1. Objednatel nemůže požadovat přístup ke zdrojovému kódu či vyžadovat nasazení systému na serverech třetí strany. Přístup k ftp ani databázi není dodavatelem poskytován.
 2. Během trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení zůstává online obchodní systém včetně všech zdrojových kódů majetkem Poskytovatele, a to i v případě, že byly prováděny placené úpravy či nastavení systému. Originální zdrojový kód lze získat na oficiálních stránkách prestashop.com. Objednatel má právo k ekonomickému užití díla po celou dobu trvání smluvního vztahu, toto právo zaniká ukončením smlouvy.
 3. V případě, že Objednatel požaduje přístup ke zdrojovým kódům a databázi, musí tuto skutečnost oznámit Poskytovateli během objednávky. V případě, že stávající objednatel požaduje přístup k ftp a databázi, bude mu za poplatek nainstalována čistá instalace open source systému z oficiálních stránek systému Prestashop, bez nároku na data, která již do e-shopu vložil, a bude mu dále poskytována pouze placená podpora.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 1. V rámci zákaznické podpory poskytuje Poskytovatel Objednateli základní informace, návody a rady. Pokud Objednatel žádá po Poskytovateli řešení problému, nebo úpravy systému na míru, které vyžadují zásah programátora, může Poskytovatel po Objednateli požadovat úhradu za každou započatou hodinu dle aktuálně platného ceníku služeb.  Protože se jedná se o tzv. Open Source vytvářený 3.stranou viz http://www.prestashop.com, neručí Poskytovatel za chyby, které se mohou v kódu a funkčnosti software i dalších modulech nacházet.
 2. Podpora je poskytována e-mailem na adrese support@eshop-rychle.com.
 3. Odpověď na dotaz Objednatele je Poskytovatelem zpracována dle aktuální fronty, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení doručení dotazu. Telefonická podpora řeší pouze dotazy obchodního rázu, poruchy, placené konzultace a úpravy na míru.

Objednatel zaplacením souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb. Ceník služeb zde:

 • Provoz, Hosting a Podpora eShopu: 175 – 995Kč/měs.

Ceník doplňkových služeb:

 • Registrace, prodloužení a provoz domény 2.řádu: 299Kč/rok.
 • Exluzivní šablona: 249Kč/měs.
 • Rozšířené SEO: od 495Kč/měs. (dle klíčových slov)
 • Programátorské úpravy na míru, asistence programátora nebo grafika, nastavování systému, a jiná podpora: od 1 200Kč/hod.(300 Kč každých započatých 15.min)
 • Tvorba eshopu na míru: od 25 000Kč (grafika, kódování, programování,úpravy,moduly)
 • Logo eshopu / grafická hlavička eshopu: od 1 500Kč
 • Každý další 1GB diskového prostoru pro hosting navíc: 120Kč/měs.
 • Naprogramování xml feedu: od 5 000Kč
 • Aktualizace xml feedu (manuálně, automaticky): 120Kč/měs
 • Eshopová poradna/školení – telefon/skype/osobně: 1 200 Kč /hodina
 • Audit eshopu: od 5 995 Kč
 • Rozsáhlá úprava graf. šablony na míru: od 12 495 Kč
 • Další úpravy na míru, dle hodinové sazby, nebo domluvy.